Departamenti për Organizata Jo-Qeveritare

Detyrat dhe përgjegjësitë

Departamenti për Organizata Jo-Qeveritare

Detyrat dhe përgjegjësitë e Departamentit për Organaizata Jo-Qeveritare janë:

1. Administron Politikat që lidhen me regjistrimin, raportimin finaciar dhe bashkëpunimin me institucionet relevande dhe OJQ-të.
2. Pranon, analizon dhe vendosë për kërkesat për regjistrim të OJQ-ve
3. Pranon, shqyrton dhe vendosë për kërkesat për status të përfitimit publik (SSP) të OJQ-ve.
4. Lëshon certifikata për regjistrim dhe SSP të OJQ-ve
5. Pranon dhe analizon raportet vjetore me pasqyrat financiare të OJQ-ve
6. Administron bazën e të dhënave për OJQ-të e regjistruara.


Në kuadër të këtij departamenti bëjnë pjesë dy divizione:

1. Divizioni i regjistrimit të OJQ-ve
2. Divizioni i raportimit finaciar të OJQ-ve


Divizioni i regjistrimit të OJQ-ve

1. Pranon dhe shqyrton kë kërkesat lidhur me regjistrimin e OJQ-ve
2. Pranon dhe shqyrton kërkesat për status të përfitimit publik
3. Regjistron OJQ-të, që i kanë plotësuar kushtet ligjore
4. Bashkëpunon me Institucionet relevante për OJQ-të


Divizioni i raportimit dhe analizës financiare të OJQ-ve

1. Pranon raporte vjetore të OJQ-ve vendore dhe ndërkombëtare me Status të Përfitimit Publik
2. Analizon dhe vlerëson raportet vjetore të OJQ-ve me SPP, vendore dhe ndërkombëtare, informon dhe rekomandon, sipas nevojës për procedim të mëtejm.
3. Njofton me shkrim OJQ-të me SPP për vendimet që janë marrë mbi pezullimin apo revokimin e SPP-së
4. Bashkëpunon me institucionet relevante për OJQ-të


Adresa për kontakt:

Lirije Ajeti
Departamenti për Regjistrim dhe Ndërlidhje me OJQ-të
Adresa: Ish Pallati i Medieve "Rilindja"- MAP,
Kati i parë
Tel: 038/200 30 794 & 200 30 040 & 200 30 080
Prishtinë


Copyright © 2023 Ministria e Punëve të Brendshme